รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ, 2475- - เล่ม. - รายปี - 2508-

ปี 2548- ใช้ชื่อ: รายงานกิจกรรม ... กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปี 2553 ใช้ชื่อ: 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรมวิทยาศาสตร์บริการ แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน. ปี 2551- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.

0857-7625


กรมวิทยาศาสตร์บริการ--วารสาร.

J681.ส66 / ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544