เติมศักดิ์ โอภาสยานนท์.

ความเป็นไปได้และโอกาสของการเข้าไปลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของไทยในประเทศจีน / โดย เติมศักดิ์ โอภาสยานนท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 7, 158 แผ่น : ภาพประกอบ.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ -- จีน.
ธนาคารและการธนาคารไทย -- จีน.
การลงทุนของไทย -- จีน.

จีนศึกษา

HG3334 / .ต745

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)