ภิรมย์ลักษณ์ โกสิลา, 2527-

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม / Knowledge, attitude and practice towards the promotion of social partnership in welfare mix : a case study on community centers โดย ภิรมย์ลักษณ์ โกสิลา. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 14, 210 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)


สังคมสงเคราะห์ -- ไทย.

HV400.55 / .ภ644 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544