อารียา ศรีคำภา, 2521-

แนวทางการพัฒนาขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 / Guideline for development of the process for identification of trafficked persons under the Anti-Trafficking in Persons Act, B.E. 2551 โดย อารียา ศรีคำภา. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 17, 141 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)


การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เหยื่อการค้ามนุษย์ -- ไทย.

KPT4378 / .อ646 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544