จรินทร์ ธานีรัตน์.

อธิบายศัพท์ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ. - พระนคร, เจริญผลการพิมพ์, 2503. - 189 หน้า.


การศึกษา -- พจนานุกรม.
พลศึกษา -- พจนานุกรม.
จิตวิทยา -- พจนานุกรม.
นันทนาการ -- พจนานุกรม.

PE1680 / .จ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544