ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. - 304 หน้า.

9789742888695


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ท565 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544