พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 = Computer-Related Offence Act B.E. 2550 : ฉบับไทย-อังกฤษ / Computer-Related Offence Act B.E. 2550 [แปลโดย] Amnart Netayasupha, Sunisa Sathpornsermsuk, Chanchai Arreewittayalerd. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด, 2553. - 120 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้าตรงข้าม.

9789742888503


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
Computers -- Law and legislation -- Thailand.
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
Computer security -- Law and legislation -- Thailand.

KPT80.ค53 / ท954

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544