อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและปรับปรุง]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 458 หน้า : ภาพประกอบ.

9740318118


การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา.
การจูงใจ (จิตวิทยา)

P96.จ6 / อ45 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544