การตรวจสอบภายในภาครัฐ : ระดับพื้นฐาน (Fundamental level) / สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม, วาสนา รังแก้ว, จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันเพื่อการบริหารและพัฒนา, 2553. - 235 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740326984


การตรวจสอบภายใน.

HF5668.25 / .ก642 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544