ประทุมพร วัชรเสถียร, 2486-

โลกร่วมสมัย 2 : คำตอบที่คนรุ่นใหม่ใคร่รู้ / ประทุมพร วัชรเสถียร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2553. - 488 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167033112


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.
การเมืองของโลก.

JZ1242 / .ป462 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544