จิราพร งามเลิศศุภร.

บุคคลสองสัญชาติกับความมั่นคงชายแดน ไทย-มาเลเซีย / จิราพร งามเลิศศุภร. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2010 [2553] - [8] หน้า. - TRF policy brief ; no. 1 January, 2010 . - TRF policy brief ; no. 1 January, 2010. .


บุคคลสองสัญชาติ -- ไทย.
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย (ภาคใต้)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544