บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553. - 396 หน้า.

9789748042947


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .บ538 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544