กุลวดี ปุณทริกโกทก.

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องโดยตรงของบุคคลภายนอกในการประกันภัยทางทะเล / Legal problem concerning on direct action in marine insurance โดย กุลวดี ปุณทริกโกทก. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 13, 265 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.


ประกันภัยทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ประกันภัยทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K1226 / .ก975 2553

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)