จีระศักดิ์ เจริญพันธ์.

การจัดการสาธารณสุขในชุมชน = Community in public health management / Community in public health management จีระศักดิ์ เจริญพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - มหาสารคาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. - ก-ญ, 343 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำราคณะสาธารณสุขศาสตร์ . - โครงการตำรา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์) .
บริการอนามัยชุมชน.
บริการอนามัยชุมชน -- ไทย.

WA546.JT3 / จ646 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544