พรศิริ พันธสี.

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก Nursing process and functional health pattern : application in clinical practice พรศิริ พันธสี. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์อักษร จำกัด, 2553. - ก-ฎ, 334 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2552.

9786117089046


กระบวนการทางการพยาบาล.
การประเมินทางการพยาบาล.
การวินิจฉัยทางการพยาบาล.
การวางแผนดูแลผู้ป่วย.

WY100 / .พ45 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544