สาโรช โศภีรักข์.

กลยุทธ์เอาชนะ-- คนหัวแข็ง / สาโรช โศภีรักข์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2545. - 167 หน้า.

9789744390400 9744390409


จิตวิทยาประยุกต์.

BF636 / .ส625 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544