วิพร เสนารักษ์.

การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 13. - [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. - 253 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2541.

9746758217 9789746758215


การวินิจฉัยทางการพยาบาล.
การพยาบาล.

WY100 / .ว634 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544