ชไมพร เทือกสุบรรณ.

ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ = [Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA) / ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง: ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA) โดย ชไมพร เทือกสุบรรณ. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 12, 199 แผ่น : ภาพประกอบ.

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)


กรมที่ดิน--การจัดการ.


การบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ -- ไทย.
สัมฤทธิผลขององค์การ -- ไทย -- การประเมินผล.
ส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการ -- การประเมินผล.

JQ1746.ฮ13บ6 / ช493 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544