ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.

มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2551. - 317 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. ปี 2546.

9789743444424


มนุษยสัมพันธ์.

HM1106 / .ท52 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544