ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 14, 602 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2526. มีภาคภาษาฝรั่งเศสประกอบ.

ปาฐะเรื่องปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย -- คำอธิบายกฎหมายปกครอง -- คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม.

9786167398082


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 --บรรณานุกรม.


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.
หุ้นส่วน -- ไทย.
ทัณฑกรรม.
กฎหมายปกครอง.
การขัดกันแห่งกฎหมาย.

KPT68 / .ป48 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544