นิรมัย พิศแข, 2522-

องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : รายงานวิจัย / โดย นิรมัย พิศแข. - [ม.ม.ท. : ม.ป.พ.], 2553 [2010]. - ก-ค, 129 แผ่น : ภาพประกอบ.

เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ -- ไทย.

KPT2790 / .น64 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544