กิตติศักดิ์ ปรกติ.

หลักกฎหมาย. Principle of law. Persons / บุคคล = Principle of law. Persons หลักกฎหมายบุคคล กิตติศักดิ์ ปรกติ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. - 271 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล. 2550.

9789742887780


บุคคล (กฎหมาย) -- ไทย.
นิติบุคคล -- ไทย.

KPT511 / .ก94 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544