ศักดา ธนิตกุล. 2501-

คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = Product liability law / Product liability law ศักดา ธนิตกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. - 239 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742888664


ความรับผิดของผู้ผลิต.

K953 / .ศ62 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544