โฮ, ทัญ เยวียน, ค.ศ. 1977-

เรียนภาษาเวียดนามด้วยตนเอง / โฮ ทัญ เยวียน เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับปรับปรุง]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 136 หน้า.

9789740322726


ภาษาเวียดนาม -- คำศัพท์.
ภาษาเวียดนาม -- บทสนทนาและวลี.

PL4374 / .ฮ93 2551

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)