นภดล ร่มโพธิ์.

การวัดผลองค์กรแบบสมดุล = Balanced scorecard / Balanced scorecard นภดล ร่มโพธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง, 2553. - 124 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744961754


สัมฤทธิผลขององค์การ -- การวัด.

--OM 424--Highly correlated --บป 424--Highly correlated --BA 701--Highly correlated--บธ 701--Highly correlated--กธ 323--Highly correlated--BI 323--Highly correlated

HD58.9 / .น429 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544