นิยม รัฐอมฤต.

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ / นิยม รัฐอมฤต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010] - 345 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167398280


ประชาธิปไตย.

JC423 / .น643 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544