ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-

นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / Philosophy of law ปรีดี เกษมทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 11. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 395 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2548. มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

9789745707872


กฎหมาย -- ปรัชญา.

B105 / .ป4 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544