ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์.

การควบคุมและตรวจสอบภายใน / ผู้เขียน ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553. - 188 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิชา การควบคุมและตรวจสอบภายใน (Internal control and audit). โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา.

9789744141576


การตรวจสอบภายใน.

HF5668.25 / .ช34 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544