สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์.

แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 : ศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร / ผู้ศึกษา สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2553?] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


ปราสาทเขาพระวิหาร.


สัญญาระหว่างประเทศ.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สัญญาระหว่างประเทศ.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

KZ1301 / .ส63 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544