สรชา พุ่มสัมฤทธิ์.

ปัญหาในการทำวิจัยของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = The problems of the academic staffs on doing research at the Faculty of Medicine Thammasat University : รายงานการวิจัย / Problems of the academic staffs on doing research at the Faculty of Medicine Thammasat University โดย สรชา พุ่มสัมฤทธิ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007] - 87 แผ่น : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2550.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ --อาจารย์.


วิจัย -- ไทย -- การจัดการ

LB1028.25.ท9 / ส426 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544