มานิตย์ จุมปา.

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. - 181 หน้า.

9789742889227


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ม63 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544