วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ : เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. - เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009] - 418 หน้า : ภาพประกอบ.

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

9789746725507


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--บรรณานุกรม.


สังคมศาสตร์ -- ไทย -- บรรณานุกรม.
มนุษยศาสตร์ -- ไทย -- บรรณานุกรม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ไทย -- บรรณานุกรม.
วิทยาศาสตร์ -- ไทย -- บรรณานุกรม.
เทคโนโลยี -- ไทย -- บรรณานุกรม.

Z3238.ช9 / ว635 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544