ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-

ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ประกันภัย พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบและแนวคำตอบ ย่อหลักกฎหมายประกันภัย ประกันภัย ไชยยศ เหมะรัชตะ. - พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553. - 232 หน้า. - ชุดย่อหลักกฎหมาย .

9789742034498


กฎหมายประกันภัย -- ไทย.
ประกันชีวิต.
ประกันวินาศภัย.

HF1382.7.ป4 / ช9 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544