โกวิทย์ พวงงาม.

ถอดรหัสความคิดของ โกวิทย์ พวงงาม ว่าด้วยการเมืองและชุมชนท้องถิ่น / ผู้เขียน โกวิทย์ พวงงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2552. - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550.

9789747473315


การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ก995 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544