วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / วรเจตน์ ภาคีรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. - vi, 154 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 43 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 43. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550.

9789744493323


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ว42 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544