เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2499-

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2550. - 8, 306 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2549.
การบริหารรัฐกิจ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JF1358 / .ร825 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544