ปรินดา วรภมร, 2501-

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร / Predictors of job performance of staff nurses, hospitals under the jurisdiction of the Department of Medical Services, Bangkok Metropolitan Administration ปรินดา วรภมร. - [กรุงเทพฯ] : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 [2005] - [ก]-ฎ, 144 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.

9745324892


พยาบาล -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
ความสามารถทางคลินิก.

WY16 / .ป464 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544