เบญจมาศ กระจ่างโพธิ์, 2527-

การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กับการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา / Identification and protection the right of trafficking victims under criminal prosecution โดย เบญจมาศ กระจ่างโพธิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - 10, 166 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.


การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เหยื่อการค้ามนุษย์ -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
เหยื่อการค้ามนุษย์.
วิธีพิจารณาความอาญา.

KPT4378 / .บ732 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544