วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, 2529-

ขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดอำนาจศาล / Extent of conduct which can be regarded as to contempt of court โดย วรรณวิสาข์ สุทธิวารี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - 10, 206 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.


การละเมิดอำนาจศาล -- ไทย.
ความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการ -- ไทย.
การละเมิดอำนาจศาล.
ความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการ.

KPT4510 / .ว443 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544