วรุฬลักษณ์ แซ่ลี้, 2527-

อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / Authority of competent official pursuant to Computer Related Crime Act B.E. 2550 โดย วรุฬลักษณ์ แซ่ลี้. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - 10, 144 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- การสืบสวน -- ไทย.
พนักงานสอบสวน -- ไทย.

KPT80.ค53 / ว475 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544