นริศษา ละม้ายอินทร์, 2528-

ปัญหาการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง : ศึกษากรณีสัญญาจ้างบุคลากรภาครัฐในประเทศไทย / Legal problem on the separation of administrative contract and civil contract : the case study of the contract of public employment โดย นริศษา ละม้ายอินทร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - [13], 296 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.


สัญญาของรัฐ -- ไทย.
สัญญาจ้างแรงงาน -- ไทย.

KPT2754 / .น465 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544