นฤมล ขณะรัตน์, 2526-

ปัญหาการจัดทำคำพิพากษาและการกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง / Problems on producing judgments and decrees in administrative cases โดย นฤมล ขณะรัตน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. - 13, 316 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)


คำพิพากษาศาล -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย.

KPT2790 / .น444 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544