ประภัสสร์ เทพชาตรี.

ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / ASEAN community ประภัสสร์ เทพชาตรี. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2554 [2011] - 134 หน้า.

9789743502606


อาเซียน.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1945-
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะสังคม.

DS526.7 / .ป464 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544