กัมปนาท บุญรอด.

รู้ได้อย่างไร ใบกำกับภาษีปลอม / กัมปนาท บุญรอด ; บรรณาธิการ ฉันทนา วินิจจะกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2554 [2011] - 223 หน้า.

9789747708226


ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ใบกำกับสินค้า -- ไทย.

KPT3633 / .ก936 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544