กุมารเวชศาสตร์ทันยุค / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ศุกระวรรณ อินทรขาว ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2554 [2011] - viii, 348 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

9789746521994


กุมารเวชศาสตร์.

WS100 / .ก7636 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)