วิชญ กาญจนะวสิต.

วัสดุพอลิเมอร์สำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์. เล่ม 1, ทันตประดิษฐกรรมติดแน่น / Polymeric materials for prosthetic dentistry. I, Fixed dental prosthesis ทันตประดิษฐกรรมติดแน่น เรียบเรียงโดย วิชญ กาญจนะวสิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 [2008] - 195 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740323846


ทันตกรรมประดิษฐ์.
โพลิเมอร์.

WU500 / .ว622 2551 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544