พิสิฐ ประเสริฐศรี, 2500-

การวิเคราะห์เนื้อหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / Content and discourse analysis concerning news of the insurgency news in the three Southern provinces found in central and local newspapers โดย พิสิฐ ประเสริฐศรี. - [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 12, 345 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)


ความขัดแย้งทางสังคมในสื่อมวลชน.
หนังสือพิมพ์ไทย -- ภาษา.
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)

P96.ข62ท9 / พ656 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)