จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2493-

สัญญาของรัฐ = Government contracts / Government contracts จุลสิงห์ วสันตสิงห์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011] - 213 หน้า.

9789742889418


สัญญาของรัฐ -- ไทย.
สัญญาของรัฐ.

KPT2754 / .จ745 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544