เวียงแก้ว ดอนเหลือม, 2519-

ผลกระทบของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ต่อลูกจ้างโรงเรียนนานาชาติ / Impact of Private School Act, B.E. 2550 on international school employees โดย เวียงแก้ว ดอนเหลือม. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 9, 102 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.


สถานศึกษาเอกชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สถานศึกษาเอกชน -- ลูกจ้าง -- ไทย.
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง -- ไทย.

KPT3157 / .ว825 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544