นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011] - ก-ง, 253 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.

9789744495808


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2550.

JQ1745 / .น43 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544